آفتاب 1

Aftab I

آفتاب 1

کاشانگان 13510 متر چارینه ای با 229 کاشانه در 1 بلوک 13 اشکوبه در کیش