آپادانا

Apadana

آپادانا

کاشانگان 13472 متر چارینه ای دربرگیرنده 126 کاشانه در 2 بلوک 12 و 13 اشکوبه در قزوین