بوستان همگانی گوهران

Goharan Public Park

بوستان همگانی گوهران

یک بوستان همگانی پیشرفته در کرمانشاه