راهبرد چونی

راهبرد چونی

شركت پایاهور، بر اين باور است كه با ارايه كار و فرآورده هاي درخور، افزایش خرسندي خریداران، بهبود پيوسته و بكارگيري كاركنان كارآزموده و سامانه هاي كارا و يكپارچه، مي تواند نام برترین شرکت ساختمانی کشور را از آن خود سازد. در اين راستا این شركت براي دستيابي به والايي و کامیابی ماندگار، در هماهنگی با سامانه مدیریت چوني برپايه استاندارد (BS EN ISO 9001) بنيان هاي زیر را الگوي خود نهاده است:

  1. برپا کردن پیوندی سودآور و دو سویه با خریدارن و دستيابي به خرسندي آنها
  2. بهبود پيوسته چوني كارها در همه پروژه هاي سازمان
  3. بهبود پیوسته فرآیندهای کارآمد با به كارگيري نمایه های ارزیابی درخور و الگوهای برتر
  4. گسترش توانایی، نوآوری و انگيزش کارکنان با به کارگیری برنامه های پیشرفت و مديريت منابع انساني
  5. پاسداشت آسالهای ايمني و بهداشت در پروژه ها براي تندرستی نيروها و پاسداری از زيست بوم
  6. ساختن پیوندی برنده-برنده و پايدار با پیمانکاران، سازندگان، فروشندگان و همکاران تجاری
  7. به کارگیری روشها و فن آوریهاي نوین در سامانه های مدیریتی و انجامی

در راستاي دستيابي به اين آسال، راهبري سامانه مديريت چوني بر دوش همه مديران و پاسخگویان فرآيندها بوده و مدير سامانه ها به نام نماينده مديريت پاسخگوي طراحي، انجام و سنجش اندازه رسیدن به آماج و گزارش دهي از انجام كاراي سامانه مديريت چوني به فرنشين مي باشد.

از این رو مديريت سازمان و همه كاركنان خود را در انجام شایسته و كاراي سامانه مديريت چوني پايبند مي دانند.