راهبرد HSE

راهبرد HSE

راهبرد HSE

شرکت پایاهور به نام یکی از سرآمدتری شرکتهای ساختمانی در کشور، رویکردی راستین به باره هاي بهداشت، ایمنی و زیستبوم (محيط زيست) داشته و آرامش و آسایش کارکنان را یکی از ارزشهای بنیادی سازمان می داند. ما داشتن گستره کاری بدون پیش آمد را هدف خود می دانیم و برنامه های خود را برای رسیدن به پیشرفتی پایدار، بر پایه ساختن پیرامونه کاری ایمن، بهبود زندگی کارکنان، خریداران و مردمان و پیشگیری از آسیب به زیستبوم بنا نهاده ایم. ما باور داریم که مديريت كارآمد HSE، بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت سازمان است و به بالا رفتن بهره وری، چونی و سود دهی می انجامد. از اینرو در راستای رسیدن به آماج خود در این بخش، شرکت آسال زیر را به نام الگو برگزیده است:

  • ساختن گستره کاری ایمن و بهداشتی برای کارکنان
  • شناسایی، ارزیابی و مدیریت همه سیجهای (خطر بالقوه) بهداشتی، ایمنی و زیستبوم به گونه روزمره و همچنین در تگنا (بحرانی)
  • پیروی از قانونها و آیین نامه های HSE درهرجای دنیا که کار میکنیم
  • بالا بردن فرهنگ بهداشت، ایمنی و زیستبوم در میان کارکنان و دیگر بهره وران (ذينفعان) شرکت
  • پایش، ارزیابی و بهبود پیوسته کارکرد بهداشت، ایمنی و زیستبوم از راه شناساندن استانداردهای کاری و آموزشی
  • فراهم نمودن آموزشهای بایسته برای کارکنان در زمینه HSE
  • واداشتن پیمانکاران به پاسداشت باره های HSE بر پایه آیین نامه های شرکت
  • گزارش دهی و آگهی رسانی روشن از کارکرد HSE در گستره سازمان
  • کاهش پسماندها (ضایعات) و نگهداری و نگهبانی از اندوزه های سرشتین (منابع طبيعي)

در راستای دستیابی به این آسال، همه کارکنان، درهر رده سازمانی، پاسخگوی انجام درست برنامه های HSE در پهنای توانایی خود می باشند و مدير هر پروژه کار هماهنگی، بازنگری و سنجش اندازه رسیدن به آماج و گزارش دهي از انجام كاراي سامانه HSE به فرنشين را بر دوش دارد.

ما کارکنان و مدیریت سازمان، ایمنی، بهداشت و نگهداری از زیستبوم را پایه پیشه و کار خود دانسته و خود را به انجام شایسته و كاراي سامانه HSE پايبند مي دانیم.