ساختمان دیوانی گوهران

Goharan Office Building

ساختمان دیوانی گوهران

ساختمان دیوانی گوهران بر فراز تپه های پردیس کرمانشاه با آخرین تکنولوژی ساخت..