ساخت

ساخت

پایاهور بر این آگاه است که هر پروژه ساختمان سازی یکتاست؛ از اینرو، ما کارهای ساخت و ساز خود را به گونه ای سازمان میدهیم که خواسته های ویژه خریدارانمان را برآورده کند. پیشینه برجسته ما در ساخت و ساز پروژه ها، خود گویای این باره است.

کارهای ساخت ما دربرگیرنده گامهای زیر است:

كارهاي پیش از ساخت

در گام پیش از ساخت، گزیرهای بایسته (حیاتی) که خواسته، طرح، هدفهای هزینه ای و زمانبندی یک پروژه را با آماج کارفرما هماهنگ می کند، گرفته می شوند. زود درگیر شدن و بینش گروه کاری پایاهور در این گام، چشم داشتهای کارفرما و راستیهای ساخت را به هم پیوند داده، و از پدید آمدن دشواری در هنگام فرآیند ساخت پیشگیری می کند.

همزمان با پیشرفت فرآیند طراحی، ما دگرشهایی را با هدف بهبود فرآورده پایانی و بدون دگرگون کردن دیدگاه نخستین طراح یا به گزند انداختن یکپارچگی ساختمانها، ارایه می کنیم.


کارهای پیش از ساخت ما در برگیرنده جستارهای زیر است:

 • بررسی و واکاوی جای کارگاه
 • برنامه ریزی فراگیر
 • زمان بندی فراگیر
 • گرفتن پروانه های کار
 • بودجه بندی دریافتی (مفهومی)
 • برآورد هزینه
 • گمارش پیمانکار
 • مهندسی ارزش
 • کم سازی ریسک
 • بها گذاری جایگزین (Alternative Pricing)
 • واکاوی سود و زیان

کارهای ساخت

زود درگیر شدن پیمانکار در گام ساخت وساز کلید کامیابی پروژه است. از آغازین ترین گامها، پایاهور کنشگرانه با دیگر هموندان گروه پروژه همکاری کرده تا ریسکها را کاهش داده و دگرشونده های (متغیر) ناشناخته را مدیریت کند. وارسی باریک بینانه ما به چاره کردن ناسازگاریها و دشواریها پیش از لغزش هزینه ای و درنگ در پروژه، کمک بسیاری می کند.

ما برای بهینه کردن طرح پروژه، فراهم کردن زمانبندی راسته گرايانه و سامان دادن و مهار ساختار هزینه ای، همکاری نزدیکی با طراح، مهندس و کارفرمای پروژه خود داریم. ما برای اینکه از دستیابی کارفرما به بیشترین بهره از شایسته ترین پیمانکاران آسوده شویم، همواره در جستجوی بهترین پیشنهادها میان همه فروشنگان هستیم.


کارهای ساخت ما در برگیرنده جستارهای زیر است:

 • مهار ریزبینانه زمانبندی
 • سنجش طرح و سامانه ها
 • ساختن راهبرد خرید
 • برنامه ریزی ایمنی
 • برنامه ریزی مهار چونی
 • برپایی سامانه پیوندی (ارتباطی)
 • مدیریت هزینه
 • سرپرستی کارگاه

كارهاي پس از ساخت

پس از پایان پروژه، گروه کاری پایاهور تلاش افزونی برای دل آسودگی یافتن از اینکه کارفرما بهترین آروین شدنی را از فرآیند ساخت داشته است، انجام می دهد.


آنچه ما در این گام ارایه می کنیم:

 • سیاهه کارهای پایان نیافته پیمانکار
 • سیاهه کارهای پایان نیافته کارفرما
 • شیوه نامه (دستورالعمل) بهره برداری برای کارفرما
 • نقشه های As-Built
 • راه اندازی سامانه ها
 • شیوه نامه بکاگیری سامانه های انجام
 • وارانتی