مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

مديريت پروژه سامانه اي است كه براي دستيابي به اهداف پروژه از ابزار برنامه ريزي، سازماندهي، ايمن سازي، مديريت، رهبري و مهار منابع بهره برداري مي كند. در پاياهور، نخستين كار مديريت پرو‍ژه دستيابي به اهداف و آماج پروژه با در نگر گرفتن تنگناهاي پيش بيني شده مي باشد. همچنين سامانه مديريت پروژه براي بهينه سازي به كارگيري درست داده ها و يكپارچه ساختن آنها براي رسيدن به اهداف از پيش شناخته شده كاربرد دارد.

كارهاي مدیریت پروژه، تنها براي پروژه هاي شرکت پایاهور، در بخش برنامه ريزي و مهار پروژه انجام مي گيرد و اين بخش هماهنگ با مدیران دیگر بخشها کار راهبری، برنامه ریزی و مهار همه پروژه ها را با بهره جستن از نیروهای کارآزموده و نیز نوین ترین ابزارها و روشها، مانند آنچه در پی می آید، به انجام می رساند:
Payahoor PMIS

 • سامانه یکپارچه مدیریت داده های پروژه (PMIS)، که به گونه به هنگام و ازراه تارنما، داده های پروژه را از کارگاه و دیگر بخشهای وابسته گردآوری و مدیریت کرده و گزارشهای کاربردی در دسترس مدیران و کارفرمایان می گذارد. اين سامانه با نرم افزارهاي برنامه ریزی و مهار پروژه پریماورا (P6) و مایکروسافت پراجکت (MSP ) به گونه اي يكپارچه به كار گرفته مي شود.
 • نرم افزار مدیریت ریسک Pert Master
 • نرم افزار یکپارچه مدیریت دارایی ها و منابع سازمانی (ERP) که در پیوند با همه کارگاهها و دفتر کانونی می باشد
 • سامانه دیداری مدار بسته برای مهار به هنگام کار هر پروژه

Project Management Model
مدیریت پروژه در این سازمان بر پایه استاندارد PMBOK و بهره گیری از الگوهای برتر در زمینه پروژه های طراحی و ساخت پروژه های ساختمانی (EPC) می باشد و كارهاي زیر را در بر می گیرد:

 1. شناسایی و مدیریت گستره پروژه
 2. پیاده سازی برنامه فراگیر پروژه (Master Plan)
 3. برنامه ریزی منابع پروژه
 4. شناسایی مسیرهای بحرانی (CP) برنامه زمانبندی و مدیریت و بازنگری آنها
 5. مهار روزانه، هفتگی و ماهیانه برنامه زمانبندی و فراهمش گزارش های پیشرفت چند سويه هزینه ای و فنی براي مديران و كارفرمايان
 6. پیاده سازی سامانه مدیریت ارزش به دست آمده (EVM)
 7. مدیریت ریسک پروژه
 8. مهار هزینه ها (Cost Control)، مدیریت بودجه (Budgeting) و دررفت پروژه(Expenses)
 9. مدیریت دگرگونيها (Change Management)
 10. مدیریت دشواریهای پروژه (Issue Management)
 11. گردآوری و سند سازی درس های آموخته (Lessons Learned) از پروژه برای بهره گیری در پروژه های آینده بر پایه مدیریت
 12. دانش (Knowledge Management)
 13. مدیریت پایان پروژه