مهندسی و مهرازی

مهندسی و مهرازی

کاشانگان هانا

کاشانگان 121276 متر چارینه ای با 672 کاشانه زندگی، 13 بلوک، 90 کاشانه بازرگانی، 390 کاشانه اداری در کردستان عراق

بیشتر بخوانید >

آفتاب I

کاشانگان 13510 متر چارینه ای با 229 کاشانه در 1 بلوک 13 اشکوبه در کیش

بیشتر بخوانید >

آفتاب III

کاشانگان 27886 متر چارینه ای با 283 کاشانه در 1 بلوک 27 اشکوبه در کیش

بیشتر بخوانید >

بهارستان

کاشانگان 99137 متر چارینه ای با 756 کاشانه در 14 بلوک 10 اشکوبه در ورامین

بیشتر بخوانید >

کاشانگان مهر

کاشانگانی با مهندسی و طراحی کم مانند برای داشتن زندگی به روز

بیشتر بخوانید >

مرجان

یک برج 1093 متر چارینه ای با 136 کاشانه در 1 بلوک 17 اشکوبه در کیش

بیشتر بخوانید >

کردستان – عراق

کاشانگان 1120 متر چارینه ای دربرگیرنده 6 کاشانه در 1 بلوک 4 اشکوبه در کردستان عراق

بیشتر بخوانید >

کاشانگان زارون

کاشانگان 120000 متر چارینه ای دربرگیرنده 1340 کاشانه در 10 بلوک 18 اشکوبه در بندرعباس

بیشتر بخوانید >

کاشانگان رودهن

کاشانگان 58000 متر چارینه ای دربرگیرنده 624 کاشانه در 13 بلوک 5 اشکوبه در رودهن

بیشتر بخوانید >

کاشانگان جمشید

کاشانگان 54162 متر چارینه ای دربرگیرنده 240 کاشانه در 2 بلوک 17 اشکوبه در قزوین

بیشتر بخوانید >

کاشانگان هورخش

کاشانگان 100000 متر چارینه ای دربرگیرنده 1008 کاشانه در 12 بلوک 17 اشکوبه در کرج

بیشتر بخوانید >

کاشانگان سپهر

کاشانگانی با طراحی و مهرازی نوین

بیشتر بخوانید >

کاشانگان پرنیان

طرحی آرمانی برای شهرنشینی امروزی

بیشتر بخوانید >

کاشانگان پروان

کاشانگان 14500 متر چارینه ای دربرگیرنده 120 کاشانه در 2 بلوک 14 اشکوبه درکرمانشاه

بیشتر بخوانید >

کاشانگان دولت آباد

کاشانگان 28000 متر چارینه ای دربرگیرنده 2124 کاشانه در 66 بلوک7 اشکوبه درکرمانشاه

بیشتر بخوانید >

هتل ویوارا

هتل 27000 متر چارینه ای دربرگیرنده 368 کاشانه در 1 بلوک 33 اشکوبه در بابلسر

بیشتر بخوانید >