کاشانگان جمشید

Jamshid Residential Complex

کاشانگان جمشید

کاشانگان 54162 متر چارینه ای دربرگیرنده 240 کاشانه در 2 بلوک 17 اشکوبه در قزوین