کاشانگان رودهن

Roodehen Residential Complex

کاشانگان رودهن

کاشانگان 58000 متر چارینه ای دربرگیرنده 624 کاشانه در 13 بلوک 5 اشکوبه در رودهن