کاشانگان مهرگان 1

Mehregan I Project

کاشانگان مهرگان 1

کاشانگان 23000 متر چارینه ای دربرگیرنده 288 کاشانه در 18 بلوک 4 اشکوبه در بندرعباس