کاشانگان مهرگان 3

Mehregan III

کاشانگان مهرگان 3

کاشانگان 25000 متر چارینه ای دربرگیرنده 220 کاشانه در 2 بلوک 12 اشکوبه در بندرعباس