کاشانگان پروان

Parvan Residential Complex

کاشانگان پروان

کاشانگان 14500 متر چارینه ای دربرگیرنده 120 کاشانه در 2 بلوک 14 اشکوبه درکرمانشاه