کاشانگان کارمانیا

Karmania

کاشانگان کارمانیا

کاشانگان 131387 متر چارینه ای دربرگیرنده 275 کاشانه در 51 بلوک 7 تا 10 اشکوبه در کرمان