کاشانگان گوهران

Goharan Residential Complex

کاشانگان گوهران

کاشانگان 588600 متر چارینه ای دربرگیرنده 4891 کاشانه در 54 بلوک 15 اشکوبه در کرمانشاه