کردستان – عراق

Kurdistan Iraq

کردستان – عراق

کاشانگان 1120 متر چارینه ای دربرگیرنده 6 کاشانه در 1 بلوک 4 اشکوبه در کردستان عراق