پایاهور

راهبرد HSE

راهبرد HSE

شرکت پایاهور به نام یکی از سرآمدتری شرکتهای ساختمانی در کشور، رویکردی راستین به باره هاي بهداشت، ایمنی و زیستبوم (محيط زيست) داشته و آرامش و آسایش کارکنان را یکی از ارزشهای بنیادی سازمان می داند. ما داشتن گستره کاری بدون پیش آمد را هدف خود می دانیم و برنامه های خود را برای رسیدن به پیشرفتی پایدار، بر پایه ساختن پیرامونه کاری ایمن، بهبود زندگی کارکنان، خریداران و مردمان و پیشگیری از آسیب به زیستبوم بنا نهاده ایم. ما باور داریم که مديريت كارآمد HSE، بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت سازمان است و به بالا رفتن بهره وری، چونی و سود دهی می انجامد. از اینرو در راستای رسیدن به آماج خود در این بخش، شرکت آسال زیر را به نام الگو برگزیده است:

 • ساختن گستره کاری ایمن و بهداشتی برای کارکنان
 • شناسایی، ارزیابی و مدیریت همه سیجهای (خطر بالقوه) بهداشتی، ایمنی و زیستبوم به گونه روزمره و همچنین در تگنا (بحرانی)
 • پیروی از قانونها و آیین نامه های HSE درهرجای دنیا که کار میکنیم
 • بالا بردن فرهنگ بهداشت، ایمنی و زیستبوم در میان کارکنان و دیگر بهره وران (ذينفعان) شرکت
 • پایش، ارزیابی و بهبود پیوسته کارکرد بهداشت، ایمنی و زیستبوم از راه شناساندن استانداردهای کاری و آموزشی
 • فراهم نمودن آموزشهای بایسته برای کارکنان در زمینه HSE
 • واداشتن پیمانکاران به پاسداشت باره های HSE بر پایه آیین نامه های شرکت
 • گزارش دهی و آگهی رسانی روشن از کارکرد HSE در گستره سازمان
 • کاهش پسماندها (ضایعات) و نگهداری و نگهبانی از اندوزه های سرشتین (منابع طبيعي)

در راستای دستیابی به این آسال، همه کارکنان، درهر رده سازمانی، پاسخگوی انجام درست برنامه های HSE در پهنای توانایی خود می باشند و مدير هر پروژه کار هماهنگی، بازنگری و سنجش اندازه رسیدن به آماج و گزارش دهي از انجام كاراي سامانه HSE به فرنشين را بر دوش دارد.

ما کارکنان و مدیریت سازمان، ایمنی، بهداشت و نگهداری از زیستبوم را پایه پیشه و کار خود دانسته و خود را به انجام شایسته و كاراي سامانه HSE پايبند مي دانیم.


راهبرد چونی

شركت پایاهور، بر اين باور است كه با ارايه كار و فرآورده هاي درخور، افزایش خرسندي خریداران، بهبود پيوسته و بكارگيري كاركنان كارآزموده و سامانه هاي كارا و يكپارچه، مي تواند نام برترین شرکت ساختمانی کشور را از آن خود سازد. در اين راستا این شركت براي دستيابي به والايي و کامیابی ماندگار، در هماهنگی با سامانه مدیریت چوني برپايه استاندارد (BS EN ISO 9001) بنيان هاي زیر را الگوي خود نهاده است:

 1. برپا کردن پیوندی سودآور و دو سویه با خریدارن و دستيابي به خرسندي آنها
 2. بهبود پيوسته چوني كارها در همه پروژه هاي سازمان
 3. بهبود پیوسته فرآیندهای کارآمد با به كارگيري نمایه های ارزیابی درخور و الگوهای برتر
 4. گسترش توانایی، نوآوری و انگيزش کارکنان با به کارگیری برنامه های پیشرفت و مديريت منابع انساني
 5. پاسداشت آسالهای ايمني و بهداشت در پروژه ها براي تندرستی نيروها و پاسداری از زيست بوم
 6. ساختن پیوندی برنده-برنده و پايدار با پیمانکاران، سازندگان، فروشندگان و همکاران تجاری
 7. به کارگیری روشها و فن آوریهاي نوین در سامانه های مدیریتی و انجامی

در راستاي دستيابي به اين آسال، راهبري سامانه مديريت چوني بر دوش همه مديران و پاسخگویان فرآيندها بوده و مدير سامانه ها به نام نماينده مديريت پاسخگوي طراحي، انجام و سنجش اندازه رسیدن به آماج و گزارش دهي از انجام كاراي سامانه مديريت چوني به فرنشين مي باشد.

از این رو مديريت سازمان و همه كاركنان خود را در انجام شایسته و كاراي سامانه مديريت چوني پايبند مي دانند.


چشم انداز و ماموریت

بیانیه ماموریت سازمان


شرکت پایاهور، یکی از خوشنام ترین شرکتهای طرح و ساخت پروژه هاي بزرگ ساختمانی در ایران، ماموریت خود را چنین می داند:

 • انجام مهندسی و ساخت با بهره گیری از ابزار و فن آوریهای صنعتی سازی روز
 • گسترش نوآوری و آفرینندگی در سازمان
 • ارج نهادن به درست کاری، پاسخگويي و وفاداری کارکنان همراه با پرورش نیروی کاری چیره دست و توانا
 • سود آوری برای سرمایه گذاران، پیمانکاران، فروشندگان، سازندگان و دیگر همکاران خود
 • افزایش بهره وری و پویایی
 • برپا کردن پیوندی ماندگار با کارفرمایان و خریداران از راه ارایه برترین كارها و فرآورده ها
 • پایبندی به انجام بهبود پیوسته در فرآیندهای سازمان

بیانیه چشم انداز سازمان

ما می کوشیم سرآمدترین پیمانکار مهندسی و ساخت پروژه های عمرانی و انبوه سازی ساختمان به روش صنعتی در ایران شویم و با بهره گیری از آروین، دانش، نوآوری و بکارگیری کارکنان شایسته، نام پیشروترین را در بازار ساخت و ساز کشورهای رو به پیشرفت، ازآن خود سازیم.


ارزشهای سازمان

ارزشهای سازمان

والايي كاري

در پایاهور، واژه والايي كاري، با خود، توانایی شناخت نیازهای خریدار و ارایه راهکارهای وي‍ژه و چیره دستانه را به همراه دارد. در اینجا، ما خود را برای برآورده سازي آرزوهای خریداران و پاسخگویی به نیازهای ناشناخته آنها پايبند (وقف) كرده ايم و كوشش داريم كارهايي، در تراز بالاتر از خواسته هاي خریداران خود به آنها ارایه کنیم. ما همچنان به یادگیری و بالندگی برای دستیابی به والايي در همه گستره ها ادامه می دهیم.

پیشرفت پایدار

در پایاهور، واژه پیشرفت پایدار بیانگر پاسخگویی پیوسته به جستارهای زیستبومی، اقتصادی و همبودی بوده و همچنین در برگیرنده پاسداری از ارزشها و ریشه های منشی انسانهاست.

خواسته ما ارزش زایی برای خریداران و بهره ورانمان و همچنین همه کسان همبود خود است. ما کامیابی را در درازای زمان، و کارایی را در زمینه ای ورای برون دادهای دارایی و پولی می سنجیم. افزون بر آن، ما به اینکه پروژه هایمان چگونه به نیازهای گسارنده ها و همبود پاسخ می دهد، رویکرد ویژه داریم و همچنین جستارهای زیستبومی و کمک آنها به پیشرفت زندگی مردم را در نگر می گیریم.

پایبندی

در پایاهور، پایبندی، هسته پایداری و وفاداری است. پایبندي، سازمان و کارکنان را به سوی قانون مداری پیش می برد و همچنين مایه ای است که به پرواس (حس) فداکاری در راه کار و شرکت نیرو می بخشد. و در پایان پایبندیست که اراده را برای دستیابی به استانداردهای برتر در هر کاری می انگیزاند.

ما، به نام سازماني همدل و همبسته، به ساختن فرهنگی که انرژی، الهام، رهبری و نوآوری تني و گروهی را پاس می دارد، پایبندیم. ما پایبند به سودآوري پیوسته براي بهره وران (ذینفعان) خود مي باشیم و ارایه كارهاي برجسته را یک برتری، سربلندی و یک بایستگی ارزشمند مي دانیم.

بهره وری

در پایاهور، تلاش مي كنيم، بهترین روشها برای ارایه كارها با چونی بالا با بيشترين بهره وری از اندوزه ها را به کار گیریم. ما راهکارهای پیشرفته ای به خریدارانمان پيشنهاد مي كنيم كه همزمان بهره وری زمانی و هزینه ای دارند.

ما بر این باوریم که همواره می توانیم نوین ترین و کارآمدترین توان ساخت در این صنعت را با بهینه سازی اندوزه های فیزیکی، پولی و ساده سازی و بهبود پیوسته فرآیندها در دسترس خریداران خود بنهیم.

درستکاری

در پایاهور، درستکاری پایه خوشنامی و کلیدی ترین بخش (جزء) کامیابی در کار و زندگی پنداشته می شود. از اینرو، ما خواهان بالاترین تراز درستکاری و چیره دستی (حرفه ای گری) در همبستگی با یکدیگر، خریداران، فروشندگان و دیگر بهره وران (ذینفعان) از خود مي باشيم.

با پافشاري بر درستکاری، ما از سرآمدترین سنجه های منشی (اخلاقی)، برای دادگری و باور سازی، در انجام هر کاری، یاری می گیریم، و خود را با سرافرازي اي که از ارج نهادن به خود و دیگران بدست آورده ايم، به پیش می رانیم.

چونی

در پایاهور، هر چه که می سازیم و هر کاری که مي كنيم، بایستی بهترین باشد. ما خود را در افزایش سودآوری و ارایه بالاترین چونی در كارها و فراورده ها (محصول) به خریداران پايبند نموده ایم و برای ما، چونی تنها خوش ساخت بودن نیست، بلکه همواره و همیشه خوش ساخت بودن است. این باوري آشکار است که چونی برتر، مایه دستیابی به خشنودی خریدار می شود. از اینرو ما با بکارگیری نوآوری پیوسته و یکپارچگي، همواره چونی را در میان همه كارهاي سازمان، بهبود و گسترش می دهیم.

ایمنی

در پایاهور، ایمنی كليدي ترین بخش هر کاریست که انجام می دهیم، چه در کارگاهها و چه در دفترهای ستادی. ما رویکردی پاکدلانه به ایمنی و آسودگی کارکنان و دیگران داریم و بر این باوریم که جلوگیری از پیش آمد (پیشگیری از حوادث) در داشتن کارکردی بهره ور كارايي ریشه ای دارد.

ما بر اين باوریم که در هیچ کاری، شتاب كردن آن چنان سودمند نیست كه بخواهيم ایمني را ناديده بگيريم.


گستره کاری

ساختمان

ساختمان سازی بخشی بسیار برجسته از توانمندی و کار پایاهور است. این شرکت پیوسته ساختمانهایی با طراحی بی همتا که همزمان بازتاب دهنده خواسته های خریدار و نیازهای ویژه همبود می باشند را ارایه می دهد.
باره های زیر بخشی از آنچه ما طراحی کرده و می سازیم در بر می گیرد:

 • ساختمانهای بازرگانی و صنعتی مانند کارخانه، فروشگاه و بانک
 • شهر و شهرک سازی
 • برج بازاری و مسکونی
 • ساختمانهای فرهنگی، مانند تالار کنسرت، موزه، کتابخانه، تماشاخانه و سینما
 • آسمان خراش
 • ویلا
 • ساختمانهای وابسته به جهانگردی و سفر همچون تالار همایش، هتل و رستوران
 • ساختمانهای ورزشی مانند ورشگاه فوتبال و زمین تنیس
 • ساختمانهای بهداشتی و درمانی مانند بیمارستان
 • ساختمانهای آموزشی و پژوهشی مانند آموزشگاه، دانشگاه و آزمایشگاه

زیرساخت

زیر ساخت بخش ارزنده ای دیگر از کارهای پایاهور است. پایاهور کارآزمودگی و گرایشی فراوان را برای انجام گونه های گسترده پروژه های زیرساخت که دربرگیرنده باره های زیر می باشد دارا است:

 • سد و سامانه های فراهمش آب
 • ساختارهای پالایش آب، گردآوری گندآب و اگوکشی
 • آبروها
 • راه و بزرگراه، در برگیرنده سازه ها (تونل، پل و دیوار جدا کننده) و ساختارهای ویژه مانند آسایشگاه میان راهی
 • سامانه ترابری مانند سامانه های راه آهن شهری و مترو
 • راه آهن در برگیرنده ساختمانهای ایستگاه
 • پایانه و فرودگاه
 • پیاده رو، در برگیرنده پل روگذر، زیرگذر، و دیگر سازه های ویژه رهگذران
 • زیرساختهای ورزش و سرگرمی مانند بوستان و شهربازی
 • لوله گذاری، انبارش و پایانه های پخش برای گاز
 • لوله گذاری نفت در بر گیرنده پایانه های پخش و همچنین انبارش آن
 • ساختارهای بازیافت کالاگواهينامه ها و دستاوردها

پایاهور توانسته است به پشتوانه تلاش فراوان در آبادانی این سرزمین دستاوردها، گواهی ها و پاداش های زیادی بدست آورد، مانند:

<p “>”تندیس سربلندی انبوه ساز برتر کشور در سال 1384 از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ایران”
دست آورد های پایاهور

افزون بر این پایاهور گواهی های شایستگی پیشه ای و پیمانکاری زیر را از “سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران” دریافت کرده است:

  • شایستگی پیشه ای رده یک پیمانکاری و رده سه تاسیسات

 

  شایستگی پیشه ای رده دو طرح و ساخت

در دوران پربار کاری خود، پایاهور همچنین توانسته است ستایش و پاداشهای فراوانی را برای کارهای ارزنده اش در صنعت ساختمان از آن خود سازد:

 • تاییدیه فنی مركز تحقیقات ساختمان و مسكن، وزارت راه و شهرسازی برای سامانه ساخت پایاهور
 • گواهی نامه فنی مركز تحقیقات ساختمان و مسكن، وزارت راه و شهرسازی برای سامانه ساخت پایاهور
 • گواهی نامه سامانه مدیریت چونی ISO 9001:2008
 • گواهی ثبت اختراع آسمانه دال دوگانه بتن آرمه
 • گواهی ثبت اختراع سامانه ساخت پایاهور:
 • سپاس نامه وزارت مسکن و شهرسازی
 • سپاس نامه انجمن بتن ایران
 • هموندی در انجمن صادر كنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
 • سپاس نامه بتاجا
 • هموندی در انجمن شركتهای ساختمانی
 • هموندی در انجمن انبوه سازان ایران

برو به تالار گواهینامه ها


پیشینه

شرکت پایاهور (سهامی خاص) در سال 1378، با هدف جایگزینی و بهبود روش دیرینه (سنتی) انبوه سازی ساختمان با یک سامانه نوین و بی همتای ساختمان سازی، به دست مهندس پرویز شاهچراغی بنیان گذاری شد. پایاهور به تندی و پس از پایان نخستین پروژه خود، به شوه چونی برتر در کار، درستکاری، شایستگی و پایبندی، آوازه فراوانی به دست آورد و همین مایه ای شد تا وزارت مسکن و شهرسازی با دادن تنديس سربلندي در سال 1384 توانمندیهای این شرکت را ارج نهد. از آن سال پایاهور به کامیابی ها و پیروزیهای فراوانی دست یافته و خود را به نام یکی از شرکتهاي برتر در بازار ساختمان سازی و شهرسازی ایران شناسانده است. امروز، پایاهور نه تنها شرکتی شناخته شده در مهندسی، ساخت و مدیریت پروژه در ایران می باشد بلکه توانسته است بخشی چشمگیر از بازار کشورهای رو به پیشرفت را از آن خود سازد.

رویدادها

>> بازدید وزیر مسکن و شهرسازی، جناب مهندس نیکزاد و استاندار کرمانشاه، جناب مهندس هاشمی از پیشرفت پروژه کاشانگان گوهران در آذرماه سال 1389

>>بازدید وزیر مسکن و شهرسازی ، جناب مهندس نیکزاد و استاندار کرمانشاه ، جناب مهندس هاشمی از پروژه کاشانگان گوهران در استان کرمانشاه

در اسفند ماه سال 1388 جناب مهندس نیکزاد و جناب مهندس هاشمی به همراه دستیاران و مشاوران وزارت مسکن و هییت همراه از پروژه 5000 کاشانه گوهران در استان کرمانشاه دیدار کردند.

>> بازدید فرمانده گرامی نیروی زمینی ارتش ، جناب امیر سرتیپ پوردستان از پروژه کاشانگان گوهران کرمانشاه

در سال 1388 جناب امیر سرتیپ پوردستان و دستیار گرامی مهندسی نیرو و همچنین فرمانده های برتر غرب نزاجا به همراه مدیر عامل شرکت پایاهور از یورد پروژه 5000 کاشانه گوهران دیدار کردند.


>> بازدید وزیران مسکن و شهرسازی از کارگاه کاشانگان مهرگان 3

در سال 1383 جناب مهندس عبدالعلی زاده همراه با دستیاران، استاندار هرمزگان و برخی دیگر از مدیران استان از پروژه کاشانگان مهرگان 3 بازدید کردند. در این بازدید مدیر عامل شرکت پایاهور درباره سامانه ساخت ویژه این شرکت با جناب وزیر و گروه همراه گفتگو کردند. همچنین در سال 1385 جناب مهندس سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی از پروژه کاشانگان مهرگان 3 بازدید کردند.


>>بازدید وزیر مسکن و شهرسازی از کارگاه پروژه بازاری – ديوانی آرش

در سال 1385 جناب مهندس سعیدی کیا همراه با دستیاران خود و برخی از مدیران استان قزوین از پروژه یاد شده دیدار کردند. در این دیدار ویژگیهای طرح و ساخت پروژه در گفتگو با مدیرعامل شرکت پایاهور بررسی شد.


>>بازدید وزیر تعاون از روند ساخت پروژه کاشانگان کیومرس

درسال 1385 جناب ناظمی از روند ساخت پروژه کاشانگان کیومرس قزوین بازدید کردند.


درباره پایاهور

درباره پایاهور
پایاهور یکی از شرکتهای پیشرو و خوشنام در زمینه طراحی، مهرازي و ساخت پروژه های ساختمانی و شهرسازی در ایران می باشد. این شرکت توانسته است با فراهمش طرحهای نوآورانه و به کارگیری فن آوریهای بروز صنعتی سازی ساختمان، در راستای پیشرفت و آبادانی کشور گامهای ارزشمندي بردارد.
از نوآوریها و توانمندیهای شرکت پایاهور، مهندسی و ساخت ساختمانهای بتن آرمه با دیوارهای باربر، برشگیر و بدون ستون با بهره گیری از قالب بندی پیوسته است که با ویژگیهای بسیاری، همانند، ایستایی فراوان در برابر زمین لرزه های سنگین، افزایش پایایی و ماندگاری ساختمان، افزایش تندی كار و کاهش هزینه ساخت در میان دیگر روشهای ساخت، پيشتازي مي كند.
درباره پایاهور

شرکت پایاهور با دارا بودن نیروهای کارآزموده و چیره دست و با بهره گیری از ابزار و دستگاههای سنگین ساختمانی به روز و کم مانند همچون هزاران متر چارینه قالبهای سبک پیشرفته و توان فرآوری و جابجایی بتن برای پروژه های بزرگ از توانمندیهای گسترده ای درساخت پروژه های گوناگون در درون و بیرون کشور برخوردار است و توانسته نامي درخشان در میان همتایان، از خود برجاي گذارد. اینک، پس از سالها کار طراحی و ساخت، و رسیدن به سربلندیهای فراوان در صنعت کشور، پایاهور در بازار دیگر کشورهای رو به پیشرفت پای نهاده است و خود را برای گام برداشتن به سوی هدفهای بزرگتر جهانی آماده می کند.

پایاهور در یک نگاه

نام ثبتی شرکت: پایاهور
سالمه ثبت شرکت: 1378/10/29
زمینه کاری: مهندسی و ساخت پروژه های ساختمانی، مهرازی، شهرسازی، فرآوری نهاده های ساختمانی و همچنین انجام کارهای بازرگانی وابسته به بخش ساختمان
گواهینامه های شایستگی پیشه ای: دارنده گواهينامه رده یک ساختمان، رده سه تاسیسات و رده دو طرح و ساخت از سازمان مديريت و برنامه ريزي
کشور جای ثبت شرکت: ایران
شماره ثبت شرکت: 159263
نشانی دفتر کانونی: تهران، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، خیابان علامه شمالی، کوچه اقبال ملی، شماره 47
دورآوا: 22135159 (21) 0098
دورنگار: 22135211 (21) 0098
تارنامه: info@payahoor.com