پروژه های مهندسی و مهرازی

Hana

کاشانگان هانا

کاشانگان 121276 متر چارینه ای با 672 کاشانه زندگی، 13 بلوک، 90 کاشانه بازرگانی، 390 کاشانه اداری در کردستان عراق


Aftab I

آفتاب 1

کاشانگان 13510 متر چارینه ای با 229 کاشانه در 1 بلوک 13 اشکوبه در کیش


Aftab III

آفتاب III

کاشانگان 27886 متر چارینه ای با 283 کاشانه در 1 بلوک 27 اشکوبه در کیش


Baharestan

بهارستان

کاشانگان 99137 متر چارینه ای با 756 کاشانه در 14 بلوک 10 اشکوبه در ورامین


Mehr Residential Complex

کاشانگان مهر

کاشانگانی با مهندسی و طراحی کم مانند برای داشتن زندگی به روز


Marjan

مرجان

یک برج 1093 متر چارینه ای با 136 کاشانه در 1 بلوک 17 اشکوبه در کیش


Kurdistan Iraq

کردستان – عراق

کاشانگان 1120 متر چارینه ای دربرگیرنده 6 کاشانه در 1 بلوک 4 اشکوبه در کردستان عراق


Zaroon Residential Complex

کاشانگان زارون

کاشانگان 120000 متر چارینه ای دربرگیرنده 1340 کاشانه در 10 بلوک 18 اشکوبه در بندرعباس


Roodehen Residential Complex

کاشانگان رودهن

کاشانگان 58000 متر چارینه ای دربرگیرنده 624 کاشانه در 13 بلوک 5 اشکوبه در رودهن


Jamshid Residential Complex

کاشانگان جمشید

کاشانگان 54162 متر چارینه ای دربرگیرنده 240 کاشانه در 2 بلوک 17 اشکوبه در قزوین