کارهای ما

مهندسی و مهرازی

پایاهور کارهای نوآورانه و بهینه مهندسی را با هدف زدودن نیازهای خریداران در تراز بودجه شان فراهم می کند.

روشهای انجام پروژه

با به کارگیری روشهای پیمانکاری فراگیر تا طرح و ساخت و پیمان مدیریت، پایاهور آماده انجام کار است.

ساخت

ما کارهای ساخت و ساز خود را به گونه ای سازمان می دهیم که خواسته های ویژه خریدارانمان را برآورده کند.

مدیریت پروژه

پایاهور موفق در مدیریت پروژه با لحاظ محدودیت منابع و سرانجام رساندن در کمترین زمان و بهترین هزینه برای مشتری

توانمندیها