ارزشهای سازمان

ارزشهای سازمان

ارزشهای سازمان

والايي كاري

در پایاهور، واژه والايي كاري، با خود، توانایی شناخت نیازهای خریدار و ارایه راهکارهای وي‍ژه و چیره دستانه را به همراه دارد. در اینجا، ما خود را برای برآورده سازي آرزوهای خریداران و پاسخگویی به نیازهای ناشناخته آنها پايبند (وقف) كرده ايم و كوشش داريم كارهايي، در تراز بالاتر از خواسته هاي خریداران خود به آنها ارایه کنیم. ما همچنان به یادگیری و بالندگی برای دستیابی به والايي در همه گستره ها ادامه می دهیم.

پیشرفت پایدار

در پایاهور، واژه پیشرفت پایدار بیانگر پاسخگویی پیوسته به جستارهای زیستبومی، اقتصادی و همبودی بوده و همچنین در برگیرنده پاسداری از ارزشها و ریشه های منشی انسانهاست.

خواسته ما ارزش زایی برای خریداران و بهره ورانمان و همچنین همه کسان همبود خود است. ما کامیابی را در درازای زمان، و کارایی را در زمینه ای ورای برون دادهای دارایی و پولی می سنجیم. افزون بر آن، ما به اینکه پروژه هایمان چگونه به نیازهای گسارنده ها و همبود پاسخ می دهد، رویکرد ویژه داریم و همچنین جستارهای زیستبومی و کمک آنها به پیشرفت زندگی مردم را در نگر می گیریم.

پایبندی

در پایاهور، پایبندی، هسته پایداری و وفاداری است. پایبندي، سازمان و کارکنان را به سوی قانون مداری پیش می برد و همچنين مایه ای است که به پرواس (حس) فداکاری در راه کار و شرکت نیرو می بخشد. و در پایان پایبندیست که اراده را برای دستیابی به استانداردهای برتر در هر کاری می انگیزاند.

ما، به نام سازماني همدل و همبسته، به ساختن فرهنگی که انرژی، الهام، رهبری و نوآوری تني و گروهی را پاس می دارد، پایبندیم. ما پایبند به سودآوري پیوسته براي بهره وران (ذینفعان) خود مي باشیم و ارایه كارهاي برجسته را یک برتری، سربلندی و یک بایستگی ارزشمند مي دانیم.

بهره وری

در پایاهور، تلاش مي كنيم، بهترین روشها برای ارایه كارها با چونی بالا با بيشترين بهره وری از اندوزه ها را به کار گیریم. ما راهکارهای پیشرفته ای به خریدارانمان پيشنهاد مي كنيم كه همزمان بهره وری زمانی و هزینه ای دارند.

ما بر این باوریم که همواره می توانیم نوین ترین و کارآمدترین توان ساخت در این صنعت را با بهینه سازی اندوزه های فیزیکی، پولی و ساده سازی و بهبود پیوسته فرآیندها در دسترس خریداران خود بنهیم.

درستکاری

در پایاهور، درستکاری پایه خوشنامی و کلیدی ترین بخش (جزء) کامیابی در کار و زندگی پنداشته می شود. از اینرو، ما خواهان بالاترین تراز درستکاری و چیره دستی (حرفه ای گری) در همبستگی با یکدیگر، خریداران، فروشندگان و دیگر بهره وران (ذینفعان) از خود مي باشيم.

با پافشاري بر درستکاری، ما از سرآمدترین سنجه های منشی (اخلاقی)، برای دادگری و باور سازی، در انجام هر کاری، یاری می گیریم، و خود را با سرافرازي اي که از ارج نهادن به خود و دیگران بدست آورده ايم، به پیش می رانیم.

چونی

در پایاهور، هر چه که می سازیم و هر کاری که مي كنيم، بایستی بهترین باشد. ما خود را در افزایش سودآوری و ارایه بالاترین چونی در كارها و فراورده ها (محصول) به خریداران پايبند نموده ایم و برای ما، چونی تنها خوش ساخت بودن نیست، بلکه همواره و همیشه خوش ساخت بودن است. این باوري آشکار است که چونی برتر، مایه دستیابی به خشنودی خریدار می شود. از اینرو ما با بکارگیری نوآوری پیوسته و یکپارچگي، همواره چونی را در میان همه كارهاي سازمان، بهبود و گسترش می دهیم.

ایمنی

در پایاهور، ایمنی كليدي ترین بخش هر کاریست که انجام می دهیم، چه در کارگاهها و چه در دفترهای ستادی. ما رویکردی پاکدلانه به ایمنی و آسودگی کارکنان و دیگران داریم و بر این باوریم که جلوگیری از پیش آمد (پیشگیری از حوادث) در داشتن کارکردی بهره ور كارايي ریشه ای دارد.

ما بر اين باوریم که در هیچ کاری، شتاب كردن آن چنان سودمند نیست كه بخواهيم ایمني را ناديده بگيريم.