صنعتی سازی

صنعتی سازی

صنعتی سازی ساختمان روشی است که در آن بخشهای سازه در یک روش مهار شده و با کمترین کار کارگاهی، فرآوری (در کارگاه یا بیرون از کارگاه)، جابجا، برپا و در سازه سوار می شوند.

پایاهور چند کاره ترین و سازوارترین روشهای صنعتی سازی نوین را در پروژه های ساختمانی خود به کار می گیرد. ما از اینکه یکی از برترین شرکتهای صنعتی ساز در کشور هستیم، به خود می بالیم.

ساختمانهای صنعتی ساز پایاهور نه تنها کاربردی و با دوام هستند، بلکه از دید نما نیز بسیار گیرا هستند. کمابیش هر گونه سازه ای، از ساده ترین و آسانترین تا پیچیده ترین طرحهای مهرازی، را می توان با روشهای صنعتی سازی پایاهور ساخت.

به شوند به کارگیری سامانه صنعتی سازی ساختمان، ما از دیدگاه بهای پایانی توانایی چالش بالایی داریم و به سادگی می توانیم از بهای ساختمان سازی به روش ساده (سنتی) پیشی گیریم. راهکارهای صنعتی سازی ما از دید تندی نیز بسیار پیشرو بوده و از این روی کاهش چشمگیری را در زمان انجام پروژه پدید می آورند. افزون بر سامانه ساخت پایاهور که یک روش صنعتی سازی یکتا در بازار ساخت می باشد، برخی از دیگر روشهای صنعتی سازی ویژه ما به گزار زیر می باشند:

 • سامانه های قالب بندی تونلی و دیگر روشهای قالب پیمون دار
 • سامانه میز پرنده
 • سامانه های LSF و پنلهای 3D
 • ساختمانها با در و پنجره های UPVC
 • سامانه سازه بتنی با دیوراهای برشی و ستونهای پیش ساخت
 • سامانه دال مجوف

کارکردگرایی، سیما و هزینه کم ساخت و نگهداری، شماری از برتریهای برجسته سامانه های صنعتی سازی ساختمان ما هستند.

برتریهای سامانه های صنعتی سازی پایاهور:

 • نرمش پذیری طراحی
 • تندی در ساخت
 • چونی برتر کار
 • ایمنی در کارگاه
 • توان بهره گیری از کارگران کارناآزموده و نیمه آزموده

بهره های سامانه های صنعتی سازی پایاهور:

 • سود آوری همزمان با انجام پروژه
 • برگشت سرمایه تندتر
 • هزینه پایین نگهداری
 • هزینه پایینتر افزارمندی کارگاه