روشهای انجام پروژه

روشهای انجام پروژه

چه آغازین گامهای پروژه باشد چه پایانی ترین آنها، پایاهور برای آن راهکار دارد. کارشناسان ساختمانی ما توانایی بدوش گرفتن همه کارهای پروژه را از زمانی که تنها یک انگاره است تا پایان کار با بهره گیری از روشهای گوناگون انجام پروژه که برای دستیابی به خشنودی خریدار طراحی شده اند، دارا می باشند.

با به کارگیری روشهای پیمانکاری فراگیر تا طرح و ساخت و پیمان مدیریت، پایاهور آماده است کارفرما را به همه اهداف پروژه خود بی هیچ گونه دشواری برساند.

پیمانکاری فراگیر

در روش دیرینه DBB، پایاهور نزدیکهای پایان گام طراحی وارد پروژه می شود. گروه کاری ما یک برنامه فراگیر مدیریت چونی را برای زمانبندی، سنجش و مهار هزینه، سرپرستی پیمانکاران، و مدیریت داده و همچنین بازبینی نقشه های کارگاهی و روالهای پس از ساخت فراهم می آورد.

ما کارهای پیمانکاری فراگیر را هم بر پایه پیمان و هم پیشنهاد انجام می دهیم.

طرح و ساخت

پایاهور بختی ویژه را برای کارفرمایانی که خواستار کار کردن تنها با یک پیمانکار هم برای طراحی و هم ساخت پروژه های خود هستند، پدید می آورد. این شیوه فرآیند انجام کار را بسیار ساده و کارساز کرده و به پروژه شتابی بالا می بخشد.

همچنین این روش، به شوند پاسخگویی 100 درسدی پایاهور در همه گامهای فرآیند ساخت و همچنین کارکرد درخور ابزار مکانیکی و برقی پس از پایان پروژه، دل آسودگی افزونی را به کارفرمایان می بخشد.

شیوه کار گروهی ما هزینه های پیش بینی نشده را کاهش داده و گسارش نهاده های ساختمانی و فرآورده ها را برای خریداران طرح-ساخت کاهش می دهد.

پیمان مدیریت

پیمان مدیریت روشی برازنده برای خریدارانی است که می خواهند همزمان با در دست داشتن فرماندهی طراحی و ساخت پروژه ها، خود را از آروین همراهی یک شرکت کارآزموده ساختمانی در گروه کاری خود بهره مند سازند.

پایاهور، به نام یک شرکت برجسته ساختمانی، گروههای پیمان مدیریت برتری را که دارای کارآزمودگی گسترده در مدیریت کارساز و انجام پروژه های چند میلیارد ریالی هستند، فراهم می کند. ما می توانیم کارهای مدیریت پروژه و پیمان مدیریتی بی همتا را از آغاز تا پایان پروژه به کارفرمایان خود ارایه کنیم.

این کارها در برگیرنده باره های زیر می باشند:

 • سرپرستی و بازبینی فراگیر پروژه
 • سرپرستی و بازبینی فرآیند طراحی پروژه
 • سرپرستی و بازبینی گام ساخت پروژه
 • هماهنگ سازی گروههای طراحی و بازبینی
 • زمانبندی ساخت و ساز
 • وارسی پیشرفت ساخت و فراهم کردن گزارش
 • آماده سازی سندهای مناقصه و پیمان برای پیمانکاران
 • ارزیابی و بررسی پیشنهادهای مناقصه پیمانکاران
 • فراهمش کالا و نهاده و شناسایی فروشندگان
 • مدیریت هزینه و انجام برآورد هزینه ای
 • انجام کارهای مدیریت دارایی گسترده، دربرگیرنده گواهی پرداخت، مهار هزینه، گزارش دهی هزینه و حسابداری پایانی
 • مهار چونی فرآروده، کارها و کالاها (مواد اولیه)
 • ارزیابی و شناسایی پیمانکاران
 • فراهم کردن کارهای مدیریت (تضمین) چونی
 • وارسی و گواهی و هماهنگی کارهای پروژه با سندهای ساخت و خواسته طراحی
 • مدیریت همه سویه ایمنی و بهداشت در کارگاه
 • یاری رسانی در گزینش و آموزش کارکنان ساخت
 • فراهم آوری روالها و راهبردهای انجام پروژه