پروژه های ساخت

Spiral Tower (Commercial Center)

Arash Commercial Twin Towers

برج بازرگانی و دیوانی آرش

برج های 47000 متر چارینه ای با 27 اشکوب در قزوین


Mehregan II

کاشانگان مهرگان 2

کاشانگان 11500 متر چارینه ای دربرگیرنده 176 کاشانه در 11 بلوک 4 اشکوبه در بندرعباس


Mehregan III

کاشانگان مهرگان 3

کاشانگان 25000 متر چارینه ای دربرگیرنده 220 کاشانه در 2 بلوک 12 اشکوبه در بندرعباس


Qmars Project

کاشانگان کیومرس

کاشانگان 35375 متر چارینه ای دربرگیرنده 300 کاشانه در 2 بلوک 18 اشکوبه در قزوین


Mehregan Park & Green Belt

بوستان و نوار سبز مهرگان

بوستان و گستره سبز 30000 متر چارینه ای مهرگان در بندرعباس


MEHREGAN School Complex

دبستان و راهنمایی مهرگان

آموزشگاه 2520 متر چارینه ای دربرگیرنده 3 اشکوب، 16 کلاس و 2 تالار، آزمایشگاه، کتابخانه و کارگاه در بندرعباس


PIROOZAN Residential Complex

کاشانگان پیروزان

کاشانگان پیروزان
816 کاشانه در 6 بلوک 20 اشکوبه، 48 فروشگاه، 6 تالار همایش و 6 مهد کودک


Goharan Residential Complex

کاشانگان گوهران

کاشانگان 588600 متر چارینه ای دربرگیرنده 4891 کاشانه در 54 بلوک 15 اشکوبه در کرمانشاه


Goharan Public Park

بوستان همگانی گوهران

یک بوستان همگانی پیشرفته در کرمانشاه