پروژه های ساخت

Apadana

آپادانا

کاشانگان 13472 متر چارینه ای دربرگیرنده 126 کاشانه در 2 بلوک 12 و 13 اشکوبه در قزوین


Goharan Sport Complex I, II

باشگاه ورزشی گوهران

ورزشگاهی نمایشگر جلوه ای از هنر با آخرین شگردهای روز


Goharan Office Building

ساختمان دیوانی گوهران

ساختمان دیوانی گوهران بر فراز تپه های پردیس کرمانشاه با آخرین تکنولوژی ساخت..


Karmania

کاشانگان کارمانیا

کاشانگان 131387 متر چارینه ای دربرگیرنده 275 کاشانه در 51 بلوک 7 تا 10 اشکوبه در کرمان


Mehregan I Project

کاشانگان مهرگان 1

کاشانگان 23000 متر چارینه ای دربرگیرنده 288 کاشانه در 18 بلوک 4 اشکوبه در بندرعباس


Goharan Hyper Market

فروشگاه بزرگ گوهران

بزرگترین کانون خرید در کرمانشاه