کارهای ما

روشهای انجام پروژه

چه آغازین گامهای پروژه باشد چه پایانی ترین آنها، پایاهور برای آن راهکار دارد. کارشناسان ساختمانی ما توانایی بدوش گرفتن همه کارهای پروژه را از زمانی که تنها یک انگاره است تا پایان کار با بهره گیری از روشهای گوناگون انجام پروژه که برای دستیابی به خشنودی خریدار طراحی شده اند، دارا می باشند.

با به کارگیری روشهای پیمانکاری فراگیر تا طرح و ساخت و پیمان مدیریت، پایاهور آماده است کارفرما را به همه اهداف پروژه خود بی هیچ گونه دشواری برساند.

پیمانکاری فراگیر

در روش دیرینه DBB، پایاهور نزدیکهای پایان گام طراحی وارد پروژه می شود. گروه کاری ما یک برنامه فراگیر مدیریت چونی را برای زمانبندی، سنجش و مهار هزینه، سرپرستی پیمانکاران، و مدیریت داده و همچنین بازبینی نقشه های کارگاهی و روالهای پس از ساخت فراهم می آورد.

ما کارهای پیمانکاری فراگیر را هم بر پایه پیمان و هم پیشنهاد انجام می دهیم.

طرح و ساخت

پایاهور بختی ویژه را برای کارفرمایانی که خواستار کار کردن تنها با یک پیمانکار هم برای طراحی و هم ساخت پروژه های خود هستند، پدید می آورد. این شیوه فرآیند انجام کار را بسیار ساده و کارساز کرده و به پروژه شتابی بالا می بخشد.

همچنین این روش، به شوند پاسخگویی 100 درسدی پایاهور در همه گامهای فرآیند ساخت و همچنین کارکرد درخور ابزار مکانیکی و برقی پس از پایان پروژه، دل آسودگی افزونی را به کارفرمایان می بخشد.

شیوه کار گروهی ما هزینه های پیش بینی نشده را کاهش داده و گسارش نهاده های ساختمانی و فرآورده ها را برای خریداران طرح-ساخت کاهش می دهد.

پیمان مدیریت

پیمان مدیریت روشی برازنده برای خریدارانی است که می خواهند همزمان با در دست داشتن فرماندهی طراحی و ساخت پروژه ها، خود را از آروین همراهی یک شرکت کارآزموده ساختمانی در گروه کاری خود بهره مند سازند.

پایاهور، به نام یک شرکت برجسته ساختمانی، گروههای پیمان مدیریت برتری را که دارای کارآزمودگی گسترده در مدیریت کارساز و انجام پروژه های چند میلیارد ریالی هستند، فراهم می کند. ما می توانیم کارهای مدیریت پروژه و پیمان مدیریتی بی همتا را از آغاز تا پایان پروژه به کارفرمایان خود ارایه کنیم.

این کارها در برگیرنده باره های زیر می باشند:

 • سرپرستی و بازبینی فراگیر پروژه
 • سرپرستی و بازبینی فرآیند طراحی پروژه
 • سرپرستی و بازبینی گام ساخت پروژه
 • هماهنگ سازی گروههای طراحی و بازبینی
 • زمانبندی ساخت و ساز
 • وارسی پیشرفت ساخت و فراهم کردن گزارش
 • آماده سازی سندهای مناقصه و پیمان برای پیمانکاران
 • ارزیابی و بررسی پیشنهادهای مناقصه پیمانکاران
 • فراهمش کالا و نهاده و شناسایی فروشندگان
 • مدیریت هزینه و انجام برآورد هزینه ای
 • انجام کارهای مدیریت دارایی گسترده، دربرگیرنده گواهی پرداخت، مهار هزینه، گزارش دهی هزینه و حسابداری پایانی
 • مهار چونی فرآروده، کارها و کالاها (مواد اولیه)
 • ارزیابی و شناسایی پیمانکاران
 • فراهم کردن کارهای مدیریت (تضمین) چونی
 • وارسی و گواهی و هماهنگی کارهای پروژه با سندهای ساخت و خواسته طراحی
 • مدیریت همه سویه ایمنی و بهداشت در کارگاه
 • یاری رسانی در گزینش و آموزش کارکنان ساخت
 • فراهم آوری روالها و راهبردهای انجام پروژه

ساخت

پایاهور بر این آگاه است که هر پروژه ساختمان سازی یکتاست؛ از اینرو، ما کارهای ساخت و ساز خود را به گونه ای سازمان میدهیم که خواسته های ویژه خریدارانمان را برآورده کند. پیشینه برجسته ما در ساخت و ساز پروژه ها، خود گویای این باره است.

کارهای ساخت ما دربرگیرنده گامهای زیر است:

كارهاي پیش از ساخت

در گام پیش از ساخت، گزیرهای بایسته (حیاتی) که خواسته، طرح، هدفهای هزینه ای و زمانبندی یک پروژه را با آماج کارفرما هماهنگ می کند، گرفته می شوند. زود درگیر شدن و بینش گروه کاری پایاهور در این گام، چشم داشتهای کارفرما و راستیهای ساخت را به هم پیوند داده، و از پدید آمدن دشواری در هنگام فرآیند ساخت پیشگیری می کند.

همزمان با پیشرفت فرآیند طراحی، ما دگرشهایی را با هدف بهبود فرآورده پایانی و بدون دگرگون کردن دیدگاه نخستین طراح یا به گزند انداختن یکپارچگی ساختمانها، ارایه می کنیم.


کارهای پیش از ساخت ما در برگیرنده جستارهای زیر است:

 • بررسی و واکاوی جای کارگاه
 • برنامه ریزی فراگیر
 • زمان بندی فراگیر
 • گرفتن پروانه های کار
 • بودجه بندی دریافتی (مفهومی)
 • برآورد هزینه
 • گمارش پیمانکار
 • مهندسی ارزش
 • کم سازی ریسک
 • بها گذاری جایگزین (Alternative Pricing)
 • واکاوی سود و زیان

کارهای ساخت

زود درگیر شدن پیمانکار در گام ساخت وساز کلید کامیابی پروژه است. از آغازین ترین گامها، پایاهور کنشگرانه با دیگر هموندان گروه پروژه همکاری کرده تا ریسکها را کاهش داده و دگرشونده های (متغیر) ناشناخته را مدیریت کند. وارسی باریک بینانه ما به چاره کردن ناسازگاریها و دشواریها پیش از لغزش هزینه ای و درنگ در پروژه، کمک بسیاری می کند.

ما برای بهینه کردن طرح پروژه، فراهم کردن زمانبندی راسته گرايانه و سامان دادن و مهار ساختار هزینه ای، همکاری نزدیکی با طراح، مهندس و کارفرمای پروژه خود داریم. ما برای اینکه از دستیابی کارفرما به بیشترین بهره از شایسته ترین پیمانکاران آسوده شویم، همواره در جستجوی بهترین پیشنهادها میان همه فروشنگان هستیم.


کارهای ساخت ما در برگیرنده جستارهای زیر است:

 • مهار ریزبینانه زمانبندی
 • سنجش طرح و سامانه ها
 • ساختن راهبرد خرید
 • برنامه ریزی ایمنی
 • برنامه ریزی مهار چونی
 • برپایی سامانه پیوندی (ارتباطی)
 • مدیریت هزینه
 • سرپرستی کارگاه

كارهاي پس از ساخت

پس از پایان پروژه، گروه کاری پایاهور تلاش افزونی برای دل آسودگی یافتن از اینکه کارفرما بهترین آروین شدنی را از فرآیند ساخت داشته است، انجام می دهد.


آنچه ما در این گام ارایه می کنیم:

 • سیاهه کارهای پایان نیافته پیمانکار
 • سیاهه کارهای پایان نیافته کارفرما
 • شیوه نامه (دستورالعمل) بهره برداری برای کارفرما
 • نقشه های As-Built
 • راه اندازی سامانه ها
 • شیوه نامه بکاگیری سامانه های انجام
 • وارانتی

مدیریت پروژه

مديريت پروژه سامانه اي است كه براي دستيابي به اهداف پروژه از ابزار برنامه ريزي، سازماندهي، ايمن سازي، مديريت، رهبري و مهار منابع بهره برداري مي كند. در پاياهور، نخستين كار مديريت پرو‍ژه دستيابي به اهداف و آماج پروژه با در نگر گرفتن تنگناهاي پيش بيني شده مي باشد. همچنين سامانه مديريت پروژه براي بهينه سازي به كارگيري درست داده ها و يكپارچه ساختن آنها براي رسيدن به اهداف از پيش شناخته شده كاربرد دارد.

كارهاي مدیریت پروژه، تنها براي پروژه هاي شرکت پایاهور، در بخش برنامه ريزي و مهار پروژه انجام مي گيرد و اين بخش هماهنگ با مدیران دیگر بخشها کار راهبری، برنامه ریزی و مهار همه پروژه ها را با بهره جستن از نیروهای کارآزموده و نیز نوین ترین ابزارها و روشها، مانند آنچه در پی می آید، به انجام می رساند:
Payahoor PMIS

 • سامانه یکپارچه مدیریت داده های پروژه (PMIS)، که به گونه به هنگام و ازراه تارنما، داده های پروژه را از کارگاه و دیگر بخشهای وابسته گردآوری و مدیریت کرده و گزارشهای کاربردی در دسترس مدیران و کارفرمایان می گذارد. اين سامانه با نرم افزارهاي برنامه ریزی و مهار پروژه پریماورا (P6) و مایکروسافت پراجکت (MSP ) به گونه اي يكپارچه به كار گرفته مي شود.
 • نرم افزار مدیریت ریسک Pert Master
 • نرم افزار یکپارچه مدیریت دارایی ها و منابع سازمانی (ERP) که در پیوند با همه کارگاهها و دفتر کانونی می باشد
 • سامانه دیداری مدار بسته برای مهار به هنگام کار هر پروژه

Project Management Model
مدیریت پروژه در این سازمان بر پایه استاندارد PMBOK و بهره گیری از الگوهای برتر در زمینه پروژه های طراحی و ساخت پروژه های ساختمانی (EPC) می باشد و كارهاي زیر را در بر می گیرد:

 1. شناسایی و مدیریت گستره پروژه
 2. پیاده سازی برنامه فراگیر پروژه (Master Plan)
 3. برنامه ریزی منابع پروژه
 4. شناسایی مسیرهای بحرانی (CP) برنامه زمانبندی و مدیریت و بازنگری آنها
 5. مهار روزانه، هفتگی و ماهیانه برنامه زمانبندی و فراهمش گزارش های پیشرفت چند سويه هزینه ای و فنی براي مديران و كارفرمايان
 6. پیاده سازی سامانه مدیریت ارزش به دست آمده (EVM)
 7. مدیریت ریسک پروژه
 8. مهار هزینه ها (Cost Control)، مدیریت بودجه (Budgeting) و دررفت پروژه(Expenses)
 9. مدیریت دگرگونيها (Change Management)
 10. مدیریت دشواریهای پروژه (Issue Management)
 11. گردآوری و سند سازی درس های آموخته (Lessons Learned) از پروژه برای بهره گیری در پروژه های آینده بر پایه مدیریت
 12. دانش (Knowledge Management)
 13. مدیریت پایان پروژه

مهندسی و مهرازی

کارهای مهندسی و مهرازی

پایاهور کارهای (خدمات) نوآورانه و بهینه مهندسی را با هدف پاسخگویی به نیازهای کارفرمایان در تراز بودجه شان فراهم می کند. هر کدام از این کارها از سوی یک گروه چیره دست و پاسخگو که دارای کارآزمودگی فراوانی در گستره دانش کاری خود هستند راهبری می شود.

هدف ما پدید آوری طرحهای ایمن، بهره ورانه و اقتصادی از گام طراحی دریافتی (مفهومی) تا طراحی خرد و ساخت است. در همه گامها ما با گروه فنی کارفرما همکاری بسیار نزدیکی داریم تا به راهکارهایی درخور برای مدیریت و پیاده سازی پروژه دست یابیم و در پی آن از رسیدن به کامیابی در کار دل آسوده شویم.

امکان سنجی

پایاهور سررشته و کارآزمودگی بایسته ی انجام پژوهشهای امکان سنجی را برای کمک به خریداران در آگاهی یافتن از شدنی بودن انجامی و هزینه ای پروژه های پیشنهادی دارا است و در این راستا کارهای زیر را انجام می دهد:

 • واکاوی اقتصادی و هزینه ای
 • ارزیابیهای فرآیندی
 • شناسایی و بازکاوی پروژه
 • بررسی کارگاه
 • همانند سازی فرآیندی

طراحی و مهندسی

کارکنان پایاهور آروین سالها کار طراحی و مهندسی و انجام چندین پروژه را با خود دارند. گروه کاری ما خود را به رونمودن راهکارهای طراحی و مهندسی پرشتاب، کم هزینه و با چونی بالا برای دستیابی به خشنودی خریداران پایبند می داند. این راهکارها بازه گسترده ای را که در زیر می آید در بر می گیرد:

کارهای مهرازی و طراحی

بخش مهرازی و طراحی پایاهور نوینترین نرم افزار و سخت افزارها را برای رسیدن به دستاوردهای درخور بودجه مند و زمانبندی شده به کار می گیرد. ما توانایی برآوردن هر گونه خواسته ویژه خریداران خود دربردارنده باره های زیر را داریم:

 • طراحی مهرازی گونه های گوناگون ساختمانهای باشنده دار (مسکونی)، بازرگانی، صنعتی و دیگر
 • طراحی شهری، بررسی، برنامه ریزی و گیتاشناسی
 • طراحی درونی
 • مهرازی پیرامونه
 • مهندسی باشنده (مقیم)
 • مدیریت سندهای پیمان
 • واکاوی گزینه های طراحی
 • مدیریت سندهای مناقصه
 • برآورد و واکاوی مناقصه
 • شناسایی ویژگیهای ساخت
 • واکاوی داوشها (ادعاها)
 • همیاری در برابری حساب، آغاز به کار و راه اندازی پروژه
 • دریافت پروانه
 • بازنگری طراحی و مهار سندها

کارهای مهندسی سازه و راه

کارهای مهندسی سازه و راه شرکت پایاهور دربرگیرنده باره های زیر است:

 • طراحی شالوده و دیوارهای جدا کننده
 • طراحی سازه های بتن آرمه و فولادی
 • طراحی مهاربندی پی کنی
 • طراحی سازه های ویژه
 • طراحی سازه های ساختمانی
 • طراحی سازه پل
 • طراحی راههای دسترسی و پارکینهای روباز
 • شیب بندی و طراحی کارگاه
 • هیدرولیکها
 • طراحی سیل بند
 • ارایه راههای جلوگیری از فرسایش

کارهای مهندسی برق و مکانیک

کارهای مهندسی برق و مکانیک (تاسیسات) شرکت پایاهور دربرگیرنده باره های زیر است:

 • برنامه ریزی و چیدمان
 • اندازه گذاری
 • چیدمان ابزارها
 • طراحی لوله گذاری
 • طراحی بهره برداری از گستره (فضا)

کارهای مهندسی خاک و آزمایشگاه


کارهای مهندسی خاک و آزمایش شرکت پایاهور دربرگیرنده باره های زیر است:

 • بررسی های خاک
 • بررسی های زمین شناسی
 • بررسی های لرزه شناسی
 • بررسیهای گزند (ریسک) شناسی کارگاه
 • آزمایش خاک و بتن
 • فراهم آوری طرح همامیزی

کارهای نقشه برداری و GIS

کارهای نقشه برداری شرکت پایاهور دربرگیرنده باره های زیر است:

 • نقشه برداری
 • نقطه یابی زمین با کمک GPS
 • اندازه گیری از روی رخشهای هوایی
 • فراهم آوری DSM ، DTM و DEM

<کارهای مهندسی ويژه

پایاهور دانش و چیره دستی انجام کارهای مهندسی ویژه زیر را برای بهبود بهره وری فرآیندها دارد:

 • گسترش فن آوریهای نوین
 • بهینه سازی افزارمندی کارگاه
 • همانند سازی و نمونه سازی سه سویه (3D)